Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościerzynie Jan Zarębski


OBOWIĄZEK POWIADOMIENIA KOMORNIKA O ZMANIE MIEJSCA ZAMIESZKANIA PRZEZ DŁUŻNIKA


Dłużnik, który został zawiadomiony o wszczęciu egzekucji, obowiązany jest do powiadomienia w terminie 7 dni organu egzekucyjnego o każdej zmianie miejsca swego pobytu. Za nieuzasadnioną odmowę udzielenia komornikowi wyjaśnień lub informacji albo za udzielanie informacji lub wyjaśnień świadomie fałszywych osoba odpowiedzialna może być na wniosek wierzyciela lub z urzędu ukarana przez komornika grzywną do 2.000,00 złotych. Grzywną taką może być również ukarany dłużnik, który zaniedba obowiązku powiadomienia o zmianie miejsca swego pobytu.

WPŁATY

Wszelkich wpłat komornikowi można dokonać :

gotówką na kwitariusz przychodowy

poleceniem przelewu na rachunek bankowy komornika

poleceniem przekazu na rachunek bankowy komornika

Przy wpłatach należy podać sygnaturę akt postępowania egzekucyjnego

Pokwitowanie komornika ma taki sam skutek jak pokwitowanie wierzyciela sporządzone w formie dokumentu urzędowego.

KOSZTY EGZEKUCYJNE

Zgodnie z art. 770 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego dłużnik powinien zwrócić wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji. Koszty ściąga się wraz z egzekwowanym roszczeniem. Koszt egzekucji ustala postanowieniem komornik, jeżeli przeprowadzenie egzekucji należy do niego. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie stronom oraz komornikowi. Zgodnie z art. 7701 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego prawomocne postanowienie komornika w przedmiocie kosztów podlega wykonaniu po uprawomocnieniu się bez potrzeby zaopatrywania go w klauzulę wykonalności.

Na koszty egzekucyjne składają się:

opłaty egzekucyjne

wydatki gotówkowe

ZŁOŻENIE WYJAŚNIEŃ PRZEZ DŁUŻNIKA W TRYBIE ART. 801 K.P.C.

Zgodnie z art. 801 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego jeśli wierzyciel lub sąd zarządzający z urzędu przeprowadzenie egzekucji albo uprawniony organ żądający przeprowadzenia egzekucji nie może wskazać przedmiotów służących do zaspokojenia wierzyciela, komornik wezwie dłużnika do złożenia wyjaśnień. Wzór oświadczenia dłużnika w trybie art. 801 k.p.c. znajduje się na niniejszej stronie internetowej w zakładce „WZORY PISM”.

OTWORZENIE MIESZKANIA DŁUŻNIKA ORAZ INNYCH POMIESZCZEŃ ORAZ ICH PRZESZUKANIE.

Zgodnie z art. 814 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego jeżeli cel egzekucji tego wymaga, komornik zarządzi otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków dłużnika, jak również przeszuka jego rzeczy, mieszkanie i schowki. Gdyby to nie wystarczyło, komornik może ponadto przeszukać odzież, którą dłużnik ma na sobie. Komornik może to uczynić także wówczas, gdy dłużnik chce się wydalić lub gdy zachodzi podejrzenie, że chce usunąć od egzekucji przedmioty, które ma przy sobie. Jeżeli w czasie dokonywania czynności egzekucyjnych w mieszkaniu dłużnika komornik zauważy, że dłużnik oddał poszukiwane przedmioty swemu domownikowi lub innej osobie do ukrycia, komornik może przeszukać odzież tej osoby oraz przedmioty, jakie ma ona przy sobie. Przeszukanie odzieży na osobie dłużnika oraz przedmiotów, które dłużnik ma przy sobie, poza miejscem zamieszkania, przedsiębiorstwem, zakładem oraz gospodarstwem dłużnika może nastąpić na podstawie pisemnego zezwolenia właściwego prezesa sądu rejonowego. W wypadkach nie cierpiących zwłoki przeszukanie może być dokonane bez zezwolenia, jednakże czynność taka musi być niezwłocznie po dokonaniu przedstawiona do zatwierdzenia prezesowi sądu rejonowego. Przeszukanie odzieży może być dokonane tylko przez osobę tej samej płci, co dłużnik.

Copyright © 2019 Kaszubykomornik.pl / WebDesign Kaszuby.biz