Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościerzynie Jan Zarębski

 

WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI

Celem wszczęcie egzekucji wierzyciel winien złożyć w kancelarii komorniczej lub wysłać na adres kancelarii wniosek o wszczęcie egzekucji wraz z tytułem wykonawczym

W wniosku o wszczęcie egzekucji należy wskazać:
świadczenie które ma być spełnione
sposób/ sposoby egzekucji
dołączyć tytuł wykonawczy
wniosek o wszczęcie egzekucji winien spełniać warunki formalne pisma procesowego określone w art. 126 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego oraz art. 126 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego

Ponadto we wniosku o wszczęcie egzekucji jak i w dalszych wnioskach egzekucyjnych wierzyciel może wnieść o dokonanie przez komornika sądowego zapytań w trybie art. 761 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego między innymi do:
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Urzędu Skarbowego
Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców
Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych
Centralnego Biura Adresowego
Wydziału Geodezji, Referat Ewidencji Gruntów

 

TYTUŁ WYKONAWCZY

Zgodnie z art. 776 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności.
Zgodnie z art. 783 § 1. k.p.c.  klauzula wykonalności powinna zawierać stwierdzenie, że tytuł uprawnia do egzekucji, a w razie potrzeby oznaczać jej zakres. Brzmienie klauzuli wykonalności ustali rozporządzeniem Minister Sprawiedliwości.
Zgodnie z art. 783 § 2. k.p.c. Jeżeli tytułem egzekucyjnym jest orzeczenie sądu, klauzulę umieszcza się na wypisie orzeczenia, czyniąc wzmiankę o jej wydaniu na oryginale orzeczenia. W innych wypadkach klauzulę umieszcza się na tytule egzekucyjnym przedstawionym przez strony.
Zgodnie z art. 783 § 1 k.p.c.  Klauzula wykonalności powinna zawierać stwierdzenie, że tytuł uprawnia do egzekucji, a w razie potrzeby oznaczać jej zakres. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, tytułom egzekucyjnym zasądzającym świadczenie w walutach obcych sąd nada klauzulę wykonalności ze zobowiązaniem komornika do przeliczenia zasądzonej kwoty na walutę polską według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym przekazanie należności wierzycielowi.
Zgodnie z art. 783 § 2 k.p.c. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, brzmienie klauzuli wykonalności.
Zgodnie z art. 783 § 3 k.p.c. Jeżeli tytułem egzekucyjnym jest orzeczenie sądu, klauzulę umieszcza się na wypisie orzeczenia, czyniąc wzmiankę o jej wydaniu na oryginale orzeczenia. W innych wypadkach klauzulę umieszcza się na tytule egzekucyjnym przedstawionym przez strony.

 

ZLECENIE POSZUKIWANIA MAJĄTKU

Zgodnie z art. 7971 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego Wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie za wynagrodzeniem majątku dłużnika. Wzór zlecenia komornikowi poszukiwania za wynagrodzeniem majątku dłużnika znajduje się na niniejszej stronie internetowej w zakładce wzory pism.
Zgodnie z Ustawą o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r.

 

PRAWO WYBORU KOMORNIKA

Zgodnie z art. 8 ust 2 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r.

 

WYDATKI W TOKU EGZEKUCJI
 

Zgodnie z Ustawą o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r.

 

ZALICZKA NA WYDATKI
 

Zgodnie z Ustawą o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r.

 

 

Copyright © 2019 Kaszubykomornik.pl / WebDesign Kaszuby.biz